Pracujemy w Finlandii, czyli co i jak?

Praca w Finlandii

Rejestracja firm zagranicznych w Finlandii, podatek źródłowy

Informacja Urzędu Podatkowego, 20.6.2007 r.

od 1.1.2007 roku obowiązuje ustawa nakładająca na fińskiego zamawiającego wykonanie usługi, tak osoby prawne jak i fizyczne, obowiązek zgłaszania do Urzędu Podatkowego każdej zagranicznej firmy lub indywidualnego wykonawcy, z którym zamawiający zawarł kontrakt na rekrutację personelu. Zgłoszenie dotyczy prac podjętych z dniem 1.1.2007 roku lub później.

zamawiający ma obowiązek odprowadzenia 13 % podatku źródłowego od wartości kontraktu zawartego z podmiotem zagranicznym, który nie zarejestrował się w Finlandii lub 35 % w przypadku osoby fizycznej ww. podatku źródłowego nie trzeba odprowadzać, jeżeli podmiot zagraniczny jest zarejestrowany w Finlandii, albo przedstawi zamawiającemu tzw. zerową kartę podatku źródłowego lub inne wyjaśnienia, dające podstawę do nieodprowadzania podatku źródłowego. W celu otrzymania zerowej karty podatku źródłowego (0-veron lähdeverokortti) należy złożyć w urzędzie podatkowym stosowny wniosek i dołączyć do niego uzyskane z właściwej dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej izby skarbowej w Polsce Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych, czyli tzw. Certyfikat rezydencji CFR-1. Certyfikat jest poświadczeniem, że firma nie posiada stałej siedziby, a osoba fizyczna stałego miejsca zamieszkania w Finlandii. Formularz Certyfikatu można wydrukować ze strony internetowej http://www.podatki.egospodarka.pl/ > Wzory dokumentów > Inne formularze podatkowe

jeżeli kontrakt opiewa na prace wykonywane w budownictwie mieszkaniowym, budownictwie ziemnym, budownictwie wodnym lub innej sferze budowlanej lub na montaż i prace instalacyjne, budowę statków, transport, sprzątanie i usługi opiekuńcze, zamawiający może nie odprowadzać podatku źródłowego wyłącznie po wpisaniu zleceniobiorcy do rejestru lub przedstawieniu przez niego zerowej karty podatku źródłowego

Pracuj legalnie w Finladnii
rejestrować mogą się podmioty zagraniczne, które nie posiadają stałej siedziby w Finlandii pod warunkiem, że ich siedzibą jest państwo, z którym Finlandia podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zagraniczne agencje rekrutacji personelu rejestrują się wypełniając formularz Veroh 6149 lub Veroh 6149ev. Inne podmioty wypełniają formularz YA (spółki akcyjne i inne) lub Y3 (osoby fizyczne). Formularze można pobrać na stronach www.ytj.fi/

podmiot zagraniczny może wystąpić o zwrot pobranego podatku źródłowego. W tym celu należy złożyć Wniosek o zwrot podatku źródłowego (formularz Urzędu Podatkowego Hakemus lähdeveron palauttamiseksi Veroh 6203). Do wniosku należy dołączyć otrzymany od zamawiającego dowód odprowadzenia podatku zawierający jego kwotę oraz oświadczenie, że nie zwrócił podatku wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca otrzymał Kartę podatku źródłowego, należy do wniosku dołączyć wyjaśnienie, kiedy i który urząd podatkowy kartę wydał

Urząd Podatkowy wyrejestruje podmiot zagraniczny po zakończeniu jego działalności w Finlandii. Wyrejestrowanie odbywa się na podstawie zgłoszenia złożonego przez podmiot.

Więcej informacji na temat rejestracji można uzyskać na stronach internetowych http://www.ytj.fi/, skąd mozna także pobrać formularz rejestracyjny „Start-up notification, Private trader” oraz w Departamencie Zagranicznym Urzędu Podatkowego pod numerem telefonu + 358 10 193 460 (także w j. angielskim) oraz na stronach urzędu http://www.vero.fi/.

Praca w Finlandii, opodatkowanie wynagrodzeń

1. Zatrudnienie do 6 miesięcy

a) pracodawca fiński

Przy zatrudnieniu na okres nie przekraczający sześciu miesięcy pracodawca odprowadza od wynagrodzenia pracownika podatek źródłowy w wysokości 35 %. Pracownik zobowiązany jest wystąpić do urzędu skarbowego w miejscu zatrudnienia o wydanie karty podatkowej. Otrzyma przy tej okazji tymczasowy numer PESEL. W karcie podatkowej wymieniona zostanie kwota 510 euro dla wynagrodzeń wypłacanych w systemie miesięcznym i 17 euro/dzień dla wynagrodzeń wypłacanych w krótszych okresach. Te kwoty są wolne od podatku. Tak więc 35-procentowy podatek zostanie naliczony od kwoty powyżej 510 euro miesięcznie. Oprócz zaliczki na poczet podatku dochodowego pracodawca odprowadza od wynagrodzenia składki z tytułu ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego (łącznie około 7 %), o ile pracownik nie przedstawił zaświadczenia E 101 dokumentującego, że jest ubezpieczony w innym kraju Unii Europejskiej.

Podatek źródłowy jest podatkiem ostatecznym nie podlegającym zwrotowi. Fińskie biura podatkowe nie wymagają złożenia zeznania podatkowego.

Instrukcja:

Przede wszystkim należy uzyskać fiński PESEL. Należy udać się do urzędu podatkowego (verotoimisto) właściwego dla miejsca zatrudnienia i wypełnić formularz VEROH 620 (do pobrania na stronach http://www.vero.fi/, In English > Forms and publications) na wydanie karty podatkowej. Kartę przekazuje się pracodawcy, który na jej podstawie odprowadzać będzie zaliczki na poczet podatku. Po zakończeniu zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi zaświadczenie zawierające podsumowanie uzyskanych dochodów i odprowadzonych podatków. Zaświadczenie należy zachować i w razie potrzeby przedstawić władzom podatkowym w kraju stałego zamieszkania.

Jeżeli w przypadku pracownika pochodzącego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) dochody uzyskane w Finlandii stanowią co najmniej 75 % rocznych dochodów, może on po zakończeniu zatrudnienia wystąpić o naliczenie w miejsce 35-procentowego podatku źródłowego podatku progresywnego. Można to uczynić po upływie roku kalendarzowego, w którym pracownik był częściowo zatrudniony w Finlandii. Odbywa się to w drodze złożenia w fińskim urzędzie podatkowym zeznania podatkowego, do którego dołącza się wydane przez biuro podatkowe z kraju zamieszkania zaświadczenie o uzyskanych w danym roku kalendarzowym dochodach. Formularz niezbędny dla uzyskania takiego zaświadczenia można otrzymać w fińskim urzędzie podatkowym.